Ruim zeven miljoen voor twaalf plannen

Dertien partijen uit de provinciale politiek presenteren gezamenlijk een pakket aan maatregelen voor het komende jaar. Het gaat onder meer om bestrijding van energiearmoede bij maatschappelijke organisaties, behoud van cultureel erfgoed en ondersteuning van vrijwilligerswerk. Met het actiepakket is in totaal een bedrag van ruim 7,8 miljoen euro gemoeid.

Het actiepakket is onlangs ingediend door Frederik Tattersall (OCL, oppositie) en Annemieke Wissink (PvdA, coalitie) bij de behandeling van de provinciale begroting, mede namens CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, PVV, SP, D66, SGP, FMO, Partij voor de Dieren en de Groep Brommer.

Het is niet voor het eerst dat Overijsselse partijen op deze manier samenwerken. Ook vorig jaar wisten coalitie en oppositie elkaar te vinden om een plan te schrijven dat op de breedst mogelijke steun kon rekenen.

“We zijn erg blij dat we elkaar opnieuw op deze manier hebben kunnen vinden,” schrijven de partijen. “Onze provincie staat voor grote uitdagingen. Om die snel en effectief aan te kunnen pakken is het van belang dat we constructief met elkaar samenwerken. Dit gezamenlijke pakket aan maatregelen toont aan dat dat kan.”

 

Noodfonds energiearmoede maatschappelijke organisaties        € 1.500.000

Door de snel oplopende energieprijzen komen sommige maatschappelijke organisaties financieel in de knel. Denk daarbij aan buurthuizen, bibliotheken, zwembaden en voedselbanken. Zonder steun dreigt een aantal van deze organisaties om te vallen. Met dit noodfonds willen de samenwerkende partijen dat voorkomen. Bovendien kunnen hiermee verduurzamingsmaatregelen worden getroffen die de energierekening structureel omlaag brengen.

 

Cultureel erfgoed op orde                                                                          € 1.200.000

Behoud van cultureel erfgoed is belangrijk omdat dit het verhaal vertelt van onze regio en onze samenleving. Daarbij gaat het niet alleen om onroerend goed als kerken en scholen, maar ook om tradities zoals de Nedersaksische taal of bloemencorso’s. Om dit erfgoed voor de toekomst te behouden en te voorkomen dat monumenten door bijvoorbeeld leegstand in verval raken is een extra investering noodzakelijk.

 

Versnellen, verbreden & verdiepen vrijwilligersondersteuning   € 1.000.000

Vrijwilligers vormen een belangrijke steunpilaar van de Overijsselse samenleving. Het werven en behouden van vrijwilligers blijkt echter steeds lastiger. Met een aantal maatregelen als het verbeteren van samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en het verminderen van administratieve druk wil de provincie vrijwilligers een steun in de rug geven.

Langjarig beheer groenblauwe dooradering                                         € 1.000.000

Houtwallen, meidoornhagen en oude poelen: het zijn karakteristieke onderdelen die het aanzicht van het Overijsselse landschap bepalen. Maar ze verdwijnen in rap tempo. Net als boerenlandvogels als de grutto en de kievit, die door verandering van het landschap in de verdrukking komen. De provincie zet extra geld in om landschapselementen aan te leggen, te herstellen en te onderhouden.

Inhuur ambtelijk-juridische ondersteuning versnellen bouw       € 500.000

Om de historisch hoge woningnood in Overijssel op te lossen moet er flink meer gebouwd worden. Maar we zien dat allerlei projecten vertraagd raken door ingewikkelde procedures of een gebrek aan ambtelijke capaciteit. Door specifieke ambtelijk-juridische kennis in te huren kan de provincie helpen om projecten vlot te trekken en zo de woningbouw te versnellen.

 

Ondersteuning voedselbanken Overijssel                                             € 500.000

Door de stijgende prijzen van boodschappen en energie neemt het aantal Overijsselaars dat aanklopt bij de voedselbank toe. Vooral ouderen en alleenstaanden doen vaker een beroep op voedselhulp. Bovendien verwachten voedselbanken dat hun aantallen nog verder zullen stijgen. Met een donatie van een half miljoen willen de samenwerkende partijen het belangrijke werk van de Overijsselse voedselbanken ondersteunen.

 

Preventieve beschermingsmaatregelen wolvenschades                € 425.000

Het aantal wolven in Nederland neemt toe. Aanvallen van wolven op landbouwhuisdieren zijn emotioneel ingrijpende gebeurtenissen. Met maatregelen als wolfwerende afrastering kunnen de eigenaren van deze dieren geholpen worden ze veilig te houden. Met deze tijdelijke subsidie maken we dat soort maatregelen mogelijk.

 

Routenetwerken NW-Overijssel                                                              € 351.503

In de afgelopen jaren is een groot aantal fiets- en wandelroutes in de regio’s Twente, Salland en het Vechtdal opgeknapt. Nu zijn de routes in Noordwest Overijssel aan de beurt. Om o.a. ontbrekende borden en paaltjes te vervangen, weinig gebruikte routes op te heffen en nieuwe routes aan te leggen is in totaal een bedrag van € 700.000 nodig. De helft daarvan wordt betaald door de betrokken gemeentes, de provincie betaalt nu de andere helft.

 

Voortzetting inzet erfcoaches                                                                  € 350.000

Erfcoaches ondersteunen agrariërs met het zoeken naar een eerlijk verdienmodel en het verbeteren en verduurzamen van hun erf. Ze doen belangrijk werk voor een sector die het zwaar heeft. Vorig jaar trok de provincie al een half miljoen uit om meer agrariërs te kunnen helpen met hun toekomst, dit bedrag maakt het mogelijk om dit werk te kunnen blijven doen.

 

Impuls flexibele huisvesting, o.a. voor arbeidsmigranten            € 350.000

Er is grote behoefte aan extra woningbouw in Overijssel. Met flexibele, kleine woningen bedoeld voor mensen die snel huisvesting nodig hebben kan een deel van de woningnood worden opgelost. Daarnaast kan met deze flexwoningen de op dit moment zeer moeizame positie van arbeidsmigranten op de woningmarkt worden verbeterd.

 

Stimuleren positieve gezondheid                                                             € 300.000

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Wat kan je nog, hoe houdt je regie over je eigen leven, hoe ga je om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen? Door inwoners te helpen met zulke vraagstukken wil de provincie de druk op huisartsen verlagen.

 

Voucherregeling: ‘bedrijven en circulariteit’                                      € 250.000

Door crisissen als inflatie, hoge energieprijzen en stikstofproblemen dreigen investeringen in circulariteit te sneuvelen. Tegelijkertijd maken wereldwijde logistieke storingen door oorlog en de coronacrisis juist duidelijk hoe belangrijk het is om grondstoffen, onderdelen en producten te hergebruiken. Met deze regeling helpt de provincie Overijsselse MKB-ondernemers te investeren in circulaire businessmodellen.

 

Pilot toegankelijkheid natuurgebieden                                                  € 110.000

Een frisse neus halen in de natuur is goed voor de gezondheid. Maar voor ruim vier miljoen Nederlanders met een fysieke beperking is het bezoeken van natuurgebieden lastig. Zandpaden, klaphekjes of steile hellingen zijn niet toegankelijk. De provincie maakt Overijsselse natuurgebieden voor deze groep mensen beter toegankelijk.

 

Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Provinciale Partijen

Gerelateerde berichten