Huurkorting voor gemeentelijk vastgoed

Instellingen en bedrijven die ruimte huren bij de gemeente Hardenberg en financiële schade hebben geleden door de coronapandemie, hebben onder voorwaarden recht op huurkorting van de gemeente. Dit is een uitvloeisel van een uitspraak van de hoge raad in december vorig jaar. Voor de gemeente Hardenberg betekent dit een schadepost van naar schatting 25.000 euro.

In 2020, 2021 en 2022 zijn de inkomsten voor veel instellingen en bedrijven in meer of mindere mate afgenomen door de coronapandemie. Om die reden hebben enkele huurders van gemeentelijk vastgoed een verzoek ingediend voor het verstrekken van huurkorting. Vanuit haar privaatrechtelijke rol als verhuurder hanteerde de gemeente tot heden de beleidslijn dat huurders van gemeentelijk vastgoed om uitstel van huurbetaling of een betalingsregeling kunnen vragen. Dit is voor meerdere situaties aangevraagd en overeengekomen.

 

Huurkorting kon tot nog toe niet worden aangevraagd. Wel ondersteunde de gemeente, vanuit haar publieke rol, vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente die in financiële problemen dreigden te komen door de coronapandemie. Deze organisaties konden hiervoor een verzoek tot ondersteuning indienen bij de afdeling maatschappelijk domein. Bedrijven kwamen daarvoor niet in aanmerking.

Hoge raad

Op 24 december 2021 heeft de hoge raad via een arrest bepaald dat door de coronapandemie sprake is van een onvoorziene omstandigheid waardoor de verhuurder geen aanspraak kan maken op de volledige betaling van de huurprijs. Dit betekent dat huurders onder bepaalde voorwaarden, recht hebben op huurkorting. In het arrest zijn ook de voorwaarden waaraan huurders moeten voldoen en de berekeningsmethode van de hoogte van de huurkorting opgenomen. Op hoofdlijnen komt het er op neer dat de korting wordt bepaald op basis van mate waarin de inkomsten van de huurder zijn verminderd, waarbij het geleden nadeel evenredig verdeeld wordt over huurder en verhuurder.

 

De regeling geldt met terugwerkende kracht en heeft betrekking op de periode van 1 juni 2020 tot 31 maart 2022. Mocht zich een nieuwe coronapandemie voordoen, dan zal een nieuwe regeling worden opgesteld.

 

Tineke Eilander, Omroep NOOS
Bron: Gemeente Hardenberg

Gerelateerde berichten