NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

SummerfairOMMEN – Het complete programma voor Summer Fair 2018 in Ommen is bekend. Er zijn demonstraties, muziekoptredens, kinderanimatie en een omvangrijk horeca-aanbod met als nieuw onderdeel: High Wine. Summer Fair is al 26 jaar onlosmakelijk verbonden met het Pinksterweekend. Ook in 2018 staat Ommen tijdens Pinksteren in het teken van dit buitenevent dat elk jaar plaatsvindt in de sfeervolle tuinen van Landgoed ’t Laer. De komende editie vindt plaats van 18 tot en met 21 mei.

Nieuw op Summer Fair is de mogelijkheid om deel te nemen aan een High Wine. Bezoekers kunnen zo kennismaken met drie bijzondere wijnen van Qualyvines: een droge witte wijn, een rosé wijn en een rode wijn. De High Wine is op het landgoedterras. Verder kunnen bezoekers dit jaar wederom genieten van heerlijke Italiaanse cappuccino op het terras van de Koffieschenkerij. De barista zet in een handomdraai de lekkerste espresso, latte art cappuccino en andere koffiespecialiteiten.

Een publiekstrekker op Summer Fair is al een aantal jaar de op hout gestookte broodoven van Brandhof Bijzonder Brood. Hier zal wederom ambachtelijk ‘live cooking’ plaatsvinden. Ook is er authentiek schaafijs te verkrijgen, evenals Italiaans schepijs, verse milkshakes en smoothies. Bovendien is er een poffertjeskraam. Er zijn verder demonstraties bij te wonen van Keramiekatelier De Tweede Kamer, waaronder Raku Stoken & Schilderen.

Er zijn op Summer Fair ook muziekoptredens van diverse artiesten: BLEND Music treedt op vrijdag en zaterdag op, The Horseflies op zondag en Small Business op maandag. Daarnaast is er meer vermaak voor kinderen. De organisatie werkt dit jaar voor het eerst samen met Kinderboerderij Ommen. Deze is gratis te bezoeken en bevindt zich naast het landgoed. Voor de echte durfal is er elke dag vanaf 12.00 uur de mogelijkheid om ‘gratis’ pony te rijden. Verder is er voor kinderen een knutsel- en opvanghoek onder professionele begeleiding van Maya4Kids.

Voor de komende editie is er een andere aanrijroute om zo de toestroom van alle bezoekers nog vloeiender te laten verlopen. Er is een zogeheten ‘one way route’, dat wil zeggen dat het parkeerterrein van Summer Fair enkel te bereiken is vanaf het station. De overige toegangswegen worden afgezet, waardoor het nog eenvoudiger en veiliger wordt voor bezoekers om het parkeerterrein te bereiken en te verlaten.

Ieder jaar nemen ruim 90 enthousiaste exposanten deel aan Summer Fair die bijzondere merken en producten verkopen die niet allemaal meer in de winkelketens verkrijgbaar zijn. Het aanbod varieert van home & living, garden en fashion & beauty tot luxery, food & drinks en entertainment. Summer Fair is op 18, 19, 20 en 21 mei elke dag te bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur. Kaarten voor Summer Fair zijn zowel online als aan de kassa te koop. Meer informatie over Summer Fair is te vinden op www.summerfair.nl.

Station HardenbergHARDENBERG - Het ontwerp voor een nieuwe inrichting van het Stationsgebied in Hardenberg wordt aangepast. Belangrijkste verandering is dat de opgang naar het perron vanuit de tunnel uit het ontwerp verdwijnt. Het schetsontwerp inclusief perronopgang blijkt op korte termijn niet haalbaar te zijn. Met het aangepaste plan houdt het college van B&W vast aan de ambitie om het centrum van Hardenberg en het gebied rond het ziekenhuis op een verkeersveilige manier met elkaar te verbinden.

Het wordt het steeds drukker op en rond het station in Hardenberg. Om het stationsgebied toekomstbestendig en veilig te maken heeft de gemeente Hardenberg in samenwerking met ProRail, NS Stations en de provincie Overijssel een ontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting van het stationsgebied. Belangrijk onderdeel van dit ontwerp is de aanleg van een tunnel voor fietsers en voetgangers onder het spoor. Dit zorgt voor een veilige verbinding tussen het centrum van Hardenberg en het gebied rond het ziekenhuis. Ook een opgang vanuit de tunnel naar het perron is onderdeel van het schetsontwerp. Daarnaast worden er volgens het plan aan beide zijden van het spoor ligt parkeerterreinen aangelegd. Het gebied aan de centrumzijde van het station krijgt een nieuwe inrichting met fietsenstallingen en een nieuwe plek voor de bushaltes.

Haalbaarheid plan
ProRail stelt als voorwaarde dat bij het aanleggen van een opgang vanuit de tunnel naar het perron omvangrijke aanpassingen aan spoor en perron worden uitgevoerd. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Het bedrag dat de gemeente Hardenberg heeft gereserveerd voor de herinrichting van het stationsgebied is hiervoor niet voldoende. Daarom is in beeld gebracht welke aanvullende mogelijkheden er zijn om het plan te kunnen financieren. Het college van B&W concludeert nu dat het op korte termijn niet te verwachten is dat er voldoende financiële middelen gevonden worden. Bovendien heeft ProRail de komende jaren geen plannen om station Hardenberg aan te passen.

Plan aanpassen
Gezien de ontwikkelingen en de toename aan reizigers wil het college vasthouden aan de ambitie om het stationsgebied een nieuwe inrichting te geven. Belangrijk onderdeel daarvan is een veilige verbinding tussen het centrum en het gebied rond het ziekenhuis, de Sportboulevard en de woonwijken Baalder en Baalderveld. De noodzaak daartoe wordt nog eens onderstreept door de resultaten uit het reizigersveiligheidsonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat station Hardenberg een hoog risicoprofiel heeft.

Het college heeft daarom besloten om het plan voor het stationsgebied aan te passen. De belangrijkste aanpassing is dat de opgang naar het perron vanuit de tunnel uit het plan verdwijnt. De tunnel die het centrum van Hardenberg en de omgeving rond het ziekenhuis met elkaar verbindt, blijft onderdeel van het plan. Dit vergroot de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in het gebied. Ook de aanleg van parkeerterreinen aan beide zijden van het stationsgebied blijft overeind. Reizigers kunnen dan via de tunnel en de voorzijde van het stationsgebied het perron bereiken. Overigens is in verband met de nieuwbouw van het nieuwe ziekenhuis een deel van het parkeerterrein al aangelegd, volgens het schetsontwerp. De aangepaste versie van het schetsontwerp wordt de komende periode uitgewerkt, in overleg met ProRail en NS. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om de opgang vanuit de tunnel in een later stadium alsnog te realiseren.

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De gemeente Hardenberg heeft in 2017 ruim 10,8 miljoen euro overgehouden. Dat is 8,4 miljoen euro meer dan verwacht. Het hogere resultaat komt onder andere door goede grondverkopen. Wethouder Jannes Janssen: “We constateren dat het collegeprogramma nagenoeg helemaal is uitgevoerd en laten een financieel gezonde gemeente achter. Er is zelfs financiële ruimte om met nieuwe ambities aan de slag te gaan.”

Het overschot op de jaarrekening komt voor een deel doordat het grondbedrijf van de gemeente meer bouwgrond voor woningen en bedrijven verkocht dan verwacht. De gemeente is verplicht om bij positieve resultaten in het grondbedrijf tussentijdse winst bij te schrijven. Op aandringen van de accountant is in 2017 om deze reden € 4,6 miljoen tussentijdse winst genomen. Dit zorgt mede voor het hogere resultaat. In voorgaande jaren was de gemeente voorzichtiger met het tussentijds nemen van winsten uit grondverkopen. Daarnaast zijn er verschillende projecten die in 2017 niet geheel zijn uitgevoerd. Het college wil het beschikbare geld hiervoor in 2018 opnieuw beschikbaar stellen. Het gaat om een bedrag van 1,2 miljoen euro. Verder had de gemeente in 2017 enkele meevallers waardoor het resultaat hoger uitvalt dan verwacht.

Algemene reserve
Het college stelt de gemeenteraad voor het overschot op de jaarrekening toe te voegen aan de algemene reserve. Die groeit in 2017 naar 44,5 miljoen euro en is daarmee voldoende op orde. Een groot deel van de algemene reserve - namelijk ruim 33 miljoen euro - is bedoeld als financiële buffer voor risico’s en onzekerheden. Ook is de algemene reserve bedoeld om incidentele uitgaven of incidentele tekorten op te kunnen vangen. Zo ligt er al een beslag op deze reserve van 5 miljoen euro, voor onder andere de bijdrage van 1,2 miljoen euro voor het MFC in de Krim.

“Financieel gezonde gemeente”
Wethouder Jannes Janssen had de afgelopen jaren binnen het college van B&W financiën in portefeuille: “We constateren dat het collegeprogramma nagenoeg helemaal is uitgevoerd. Tegelijkertijd was het nodig om een omvangrijk bezuinigingsprogramma uit te voeren. Alle geplande bezuinigingen zijn uitgevoerd. We zijn behoedzaam geweest en hebben goed op de portemonnee gelet. Daar plukken we nu de vruchten van. Dit college laat een financieel gezonde gemeente achter met voldoende vet op de botten. Er is zelfs financiële ruimte om met nieuwe ambities aan de slag te gaan. Het is aan het nieuwe college en de nieuwe raad om daar invulling aan te geven.”

Het jaar 2017 was het laatste volledige begrotingsjaar binnen de afgelopen raads- en collegeperiode. In het jaarverslag blikken burgemeester en wethouders niet alleen terug op 2017, maar ook op de ambities uit het collegeprogramma ‘Behoedzaam vooruit!’.

Budgetten sociaal domein
In 2015 heeft het Rijk taken op het gebied van werk, inkomen, zorg en ondersteuning naar de gemeente overgeheveld. Voor de uitvoering van deze taken had de gemeente in 2017 een budget van rond de 42 miljoen euro. Het is de afgelopen jaren gelukt om deze nieuwe taken binnen de budgetten uit te kunnen voeren. In 2017 was er een beperkte overschrijding van het budget. Dit komt vooral doordat de kosten voor Jeugdzorg in 2017 hoger uitvielen. De uitgaven voor WMO vielen lager uit. Doordat het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt daalt, bleven de uitgaven voor bijstand in 2017 binnen de budgetten.

Onderwijs
In de afgelopen jaren is er veel geld uitgetrokken voor onderwijs. De huisvesting van basisscholen wordt verbeterd dankzij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. In 2017 zijn 4 scholen grondig gerenoveerd. De nieuwe basisschool De Fontein in Lutten is geopend. De aanbesteding voor de nieuwbouw van de Prof. Waterinkschool in Hardenberg en De Wegwijzer in Schuinesloot is in 2017 gestart.

Economie
Bij het versterken van de economie in de regio Hardenberg is veel aandacht voor de maakindustrie. Daarbij trekt de gemeente samen op met andere gemeenten binnen de Regio Zwolle en de Dutch Tech Zone. Tevens willen partijen ervoor zorgen dat opleidingen in de regio aansluiten op de arbeidsmarkt. Zo heeft Hardenberg sinds 2017 dankzij een samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen een opleiding HBO-Verpleegkunde. Verder wordt ingezet op innovaties in de landbouw. Om de vrijetijdseconomie verder te versterken, is in 2017 binnen het Vechtdal een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd. Met de uitvoering van actieplannen wordt samen met ondernemers gewerkt aan toekomstbestendige en vitale centra van Hardenberg en Dedemsvaart. De in 2017 vastgestelde detailhandelsstructuurvisie is een belangrijk onderdeel van de actieplannen.

Duurzame gemeente
Hardenberg is en blijft een duurzame gemeente. In de afgelopen periode is verkend welke mogelijkheden er zijn om minimaal 30% van het energieverbruik in de gemeente Hardenberg duurzaam op te wekken. In 2017 besloot de raad om diverse pilotprojecten op het gebied van zonne- en windenergie en restwarmte op te starten. Ook is een start gemaakt met de opgave om asbestdaken te saneren.

Sportboulevard
Met de opening van sporthal De Slag in 2017 is de Sportboulevard afgerond. Eerder al werden hier een nieuw zwembad, atletiekbaan en beachvolleybalcourt aangelegd.

Verkeer
Sinds 2017 wordt gewerkt aan het verkeersveiliger maken van de N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens. De weg wordt omgebouwd tot 100-kilometerweg met ongelijkvloerse kruisingen. Hiermee verbetert ook de doorstroming.

Rol samenleving
De gemeente kijkt steeds meer naar haar eigen veranderde rol in de samenleving. In 2017 zijn opnieuw stappen gezet om ondersteuning, bekostiging en verantwoording van sociale voorzieningen aan te laten sluiten op de vraag vanuit de samenleving. Ook is verkend of het mogelijk is om in Hardenberg een experiment rond het basisinkomen te starten. In 2017 konden inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun eigen straat, buurt of wijk. De gemeente gebruikt al deze input bij de op te stellen Omgevingsvisie.

Gemeenteraad
Het college van B&W heeft het jaarverslag en de jaarrekening aan de gemeenteraad aangeboden. Die bespreekt de jaarstukken in de oriënterende ronde van 22 mei en tijdens de raadsvergadering van 29 mei.

boer borisHARDENBERG - Bibliotheek Hardenberg organiseert in samenwerking met Stichting Welluswijs, Kinderdagverblijf De Dassenburcht en De Bredeschool op 16 mei een groot Voorleesfeest in Heemse.

Het Voorleesfeest is voor alle kinderen tot 4 jaar die gezellig willen komen zingen, spelen en lezen. Het thema is ‘Boer Boris gaat op reis!’. Er worden verhaaltjes verteld over Boer Boris, liedjes gezongen over op reis gaan en verschillende spelletjes gespeeld. Alle kinderen kunnen met hun (groot of gast)ouders naar dit Voorleesfeest komen. Het feest wordt gratis aangeboden en komt tot stand door een samenwerking tussen Stichting Welluswijs, Kinderdagverblijf De Dassenburcht, De Bredeschool en Bibliotheek Hardenberg.

Op 16 mei van 10.00 – 11.00 uur in Wijkgebouw Norden-Hazenbos aan de Jan Steenstraat 18 in Hardenberg.

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De onderhandelingsdelegaties van CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt.

De onderhandelaars leggen dit akkoord nu voor aan hun fracties. Mocht het tot een definitief akkoord komen, dan nemen Martijn Breukelman (CDA), Alwin te Rietstap (ChristenUnie), Falco Bruinsma (OpKoers.nu) en Gitta Luiten (PvdA) zitting in het college van B&W.

Na een verkenningsronde zijn de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Hardenberg op 20 april gestart. CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA zitten bij de onderhandelingen aan tafel. Deze week hebben de onderhandelingsdelegaties van de vier partijen tijdens de derde ronde van de besprekingen een akkoord op hoofdlijnen bereikt.

Fracties
De vier partijen verwerken de afspraken die zij hebben gemaakt de komende dagen in de tekst van het coalitieakkoord. Volgende week bespreken de partijen de inhoud van het hoofdlijnenakkoord met hun fracties. De volgende ronde van de onderhandelingen staat gepland voor 7 mei. Dan komen onder andere de reacties van de vier fracties op het akkoord aan de orde.

“Stevige onderhandelingen in een constructieve sfeer”
Martijn Breukelman zit namens het CDA aan tafel bij de coalitiebesprekingen en is ook wethouderskandidaat. Hij is verheugd met het onderhandelingsresultaat: “Het zijn stevige onderhandelingen, maar zeker in een constructieve sfeer. We hopen dat dit zich vertaalt in collegiaal bestuur tijdens de komende vier jaar. De inhoud van het akkoord is herkenbaar voor alle deelnemers aan de onderhandelingen. De streekfunctie en het versterken van de positie van de gemeente Hardenberg in de regio zijn onderwerpen die we allemaal belangrijk vinden en die dus zeker terugkomen in het akkoord.”

College B&W
Mocht het tot een definitief akkoord komen, dan heeft het college van B&W straks vier wethouders. Naast Martijn Breukelman (CDA) nemen dan Alwin te Rietstap (ChristenUnie), Falco Bruinsma (OpKoers.nu) en Gitta Luiten (PvdA) zitting in het college.

Luister Live

Nu en Straks

Omroep NOOS maakt deel uit van de samenwerkende omroepen Vechtdal Breed

Luister onderweg met TuneIn