NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

HARDENBERG - Met een vijftal kansrijke pilotprojecten op het gebied van zonne-energie, windenergie en restwarmte wil het college van B&W meer duurzame energie opwekken.

windmolenHet gaat om het initiatief voor een zonneveld in Lutten is één van de pilotprojecten, net als een grootschalige veldopstelling voor zonne-energie. Op het gebied van windenergie gaat het om windmolens in het gebied tussen Bergentheim en Kloosterhaar en langs de N36, ten zuiden van de Witte Paal. Ook een uitbreiding van het project waarbij restwarmte van het Wavin-terrein wordt gebruikt voor de verwarming van gebouwen krijgt nader vorm. De pilotprojecten worden samen met initiatiefnemers en de omgeving opgepakt.

De gemeente Hardenberg werkt al jarenlang aan ambities op het gebied van duurzame energie en boekt hierin resultaat. De gemeente stimuleert hiervoor inwoners en ondernemers om energiebesparende maatregelen te nemen of om zelf duurzame energie op te wekken. Daarnaast richt de gemeente zich op grootschalige duurzame energieproductie.

zonnepanelen1Op dit moment wordt 4,5% van alle gebruikte energie in de gemeente Hardenberg op een duurzame wijze opgewekt. Dit percentage stijgt de komende jaren door naar 9%, als gevolg van de realisatie van 5 windmolens in het Hardenbergse deel van windpark De Veenwieken en de komst van een biomassacentrale in Balkbrug. De ambitie van de gemeenteraad is dat het percentage duurzaam opgewekte energie in 2020 is gestegen naar 14%. Dat betekent dat op korte termijn aanvullende grootschalige duurzame energieopwekking nodig is. Voor de lange termijn is de ambitie dat in 2023 20% van het energieverbruik in de gemeente Hardenberg duurzaam wordt opgewekt en 30% in 2030. Conform de doelstelling van het landelijke Energieakkoord wil de gemeente uiteindelijk een energieneutrale gemeente zijn.

Uit een verkenning blijkt dat de energiedoelen vooral gehaald kunnen worden met projecten op het gebied van zonne- en windenergie. Binnen de gemeente zijn hiervoor diverse geschikte locaties. Windmolens leveren in potentie de meeste duurzame energie op. De conclusie van de verkenning is dan ook dat de gemeente haar energiedoelstellingen zonder extra windmolens niet haalt. Naast zon en wind wordt ook van andere energiebronnen een bijdrage verwacht aan de energiedoelen, zoals het inzetten van restwarmte uit bedrijfsprocessen om bijvoorbeeld gebouwen te verwarmen.

Wethouder René de Vent: “We gaan de komende jaren aan de slag met onze ambitieuze doelstellingen. Daarbij zetten we in op een realistische mix van energiebronnen, met extra aandacht voor zon, wind en restwarmte. Concreet willen we vijf kansrijke pilotprojecten zo snel mogelijk oppakken. Dat doen we samen met initiatiefnemers en de omgeving.”

Op het gebied van windenergie gaat het windmolens in het gebied tussen Bergentheim en Kloosterhaar, en langs de provinciale weg N36, ten zuiden van de rotonde Witte Paal. Op het gebied van zonne-energie gaat het om het lokale initiatief voor een kleinschalig zonnepark in Lutten en een grootschalige veldopstelling voor zonnepanelen. Tenslotte wil het college een vervolgstap zetten met het nuttig toepassen van restwarme van Wavin.

René de Vent: “Bij het vormgeven van deze projecten letten we goed op lokaal eigenaarschap en ruime participatiemogelijkheden. Maar ook betrokkenheid van de omgeving en de bijdrage die een project aan de omgeving biedt zijn belangrijke voorwaarden. De gemeenteraad heeft altijd het laatste woord en besluit of een project van start gaat”, aldus René de Vent.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college op 19 september in de oriënterende ronde en neemt naar verwachting op 3 oktober een besluit.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn