NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Gemeentehuis HardenbergREGIO - De colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe stellen aan hun Raden en Staten voor om in te stemmen met de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Hiermee willen zij zich de komende vier jaar inzetten voor een brede regionale welvaartagenda op het gebied van Werken, Wonen en Welzijn. Als de regionale overheden 20 miljoen euro investeren, wil het Rijk hier ook 20 miljoen aan bijdragen. In mei wordt in 6 gemeenteraden en Provinciale Staten hierover besloten, zodat na positieve besluitvorming de Regio Deal in juni 2019 met het Rijk afgesloten kan worden.

De verantwoordelijk bestuurders willen graag samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs met de Regio Deal aan de slag gaan. Zij zeggen hierover het volgende: “Het is een prachtige en krachtige regio, maar ook een regio met diverse uitdagingen op het gebied van werken, wonen en welzijn. Met deze forse impuls gaan we voor een nog sterkere regio. Het geeft de mogelijkheid om versneld een positieve ontwikkeling op gang te brengen. We zijn blij dat het Rijk dat ook zo ziet. In elke gemeente worden na de zomer projecten gestart die een positief effect hebben op de welvaart in de hele regio”. 

Financiële bijdrage
Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de komende vier jaar 10 miljoen euro bij te dragen, de zes gemeenten stellen hun gemeenteraad voor om samen ook 10 miljoen euro bij te leggen. De gemeenten dragen naar rato bij: in verhouding tot het aantal inwoners. Per gemeente betekent dit een bedrag van: Aa en Hunze: 818.868 euro, Borger-Odoorn: 819.870 euro, Coevorden: 1.142.347 euro, Emmen: 3.462.316 euro, Hardenberg: 1.959.760 euro en Hoogeveen 1.796.840 euro.

Werken, Wonen en Welzijn
De bijdrage wordt op drie terreinen ingezet: Werken, Wonen en Welzijn. Na ondertekening met het Rijk wordt in gezamenlijkheid besloten welke projecten en ideeën worden uitgevoerd. In hoofdlijnen gaat het om de volgende richtingen:

Werken
Er komen plekken waar leren, werken, innovatie en onderzoek samenkomen, zodat er voldoende en competent personeel opgeleid wordt. Verder krijgen bedrijven uit de vrijetijdseconomie en industrie ondersteuning bij het maken van stappen in digitaliseringsplannen voor hun bedrijf. En willen we de aansluiting tussen techniekonderwijs en het bedrijfsleven verbeteren.

Wonen
In de regio is een deel van de woningen verouderd en zijn er te weinig woningen voor kleine huishoudens. De Regio Deal richt zich op het toekomstbestendig maken van goedkope koopwoningen, waar eigenaren wonen met een lager inkomen. Er worden verschillende aanpakken in wijken en dorpen getest, zoals het verbeteren van het energielabel en het levensloopbestendig maken van woningen.

Welzijn
Met het geld van de Regio Deal wordt onderzocht hoe met minder hulpverleners toch de juiste hulp kan worden geboden. Daarnaast is de ambitie om voldoende gekwalificeerd HBO-zorgpersoneel op te leiden, in en uit de regio. Ook zijn andere zorgvoorzieningen nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Wat werkt in de regio en in de praktijk? Ten slotte moet de jeugd alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarvoor zal een intensievere samenwerking tussen scholen en gezinnen en tussen scholen onderling moeten komen.

 

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn