NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

zonnepanelen1LUTTEN - De bouw van het zonnepark aan de Dedemsvaartseweg-Noord in Lutten kan van start gaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft de omgevingsvergunning verleend aan de initiatiefnemer coöperatie Lutten Levert, nadat de gemeenteraad hierover een positief advies uitbracht. Het zonnepark is goed voor het opwekken van ruim 1,1 miljoen kWh elektriciteit per jaar. Dat is voldoende groene stroom voor circa 330 huishoudens.

De gemeente Hardenberg maakt samen met inwoners en partners werk van ambities op het gebied van duurzame energie. Daarbij zet de gemeente in op energiebesparing en de grootschalige productie van duurzame energie. Concreet wil Hardenberg in 2030 een derde van alle gebruikte energie duurzaam opwekken met een mix van energieopwekkingsmogelijkheden. Er is al een aantal projecten in uitvoering die een bijdrage leveren aan het aandeel duurzame energie. Zo is de bouw van vijf windmolens in het gebied ten zuiden van Dedemsvaart gestart. Meerdere bedrijven produceren duurzame energie zoals groen gas op basis van biomassa.

Meer duurzame energie opwekken
Om de ambities te halen is het nodig om in de gemeente Hardenberg meer en grootschalig duurzame energie op te wekken. Daarom besloot de gemeenteraad in oktober 2017 om met vijf kansrijke pilotprojecten op het gebied van duurzame energie aan de slag te gaan. Het gaat daarbij om projecten op het gebied van windenergie, restwarmte en zonne-energie. Deze pilotprojecten krijgen momenteel samen met lokale partijen en inwoners vorm. De afspraak is gemaakt dat de gemeenteraad bij deze pilotprojecten op het gebied van zonne- en windenergie voorafgaand aan het starten van ruimtelijke procedures een definitief go/no-go besluit neemt. Ook wordt de gemeenteraad expliciet geïnformeerd over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de door de raad gestelde randvoorwaarden, voordat het college van B&W een omgevingsvergunning voor de uitvoering afgeeft. Bij toekomstige initiatieven neemt het college van B&W een zogenaamd principebesluit voordat de procedures starten.

Pilotproject energiecoöperatie Lutten Levert
Eén van de pilotprojecten is het initiatief van de energiecoöperatie Lutten Levert. De coöperatie wil een zonnepark realiseren aan de Dedemsvaartseweg Noord 110 in Lutten, deels op grond met een bedrijfsbestemming en deels op agrarische grond. Met een oppervlak van circa 1,7 hectare en een energieproductie van ruim 1,1 miljoen kWh per jaar voorziet dit zonnepark circa 330 huishoudens van groene stroom.

Energiecoöperatie Lutten Levert: “Veel inwoners en ondernemers profiteren”

 “In 2015 won Lutten Leeft de wedstrijd ‘meest duurzame kern van de gemeente Hardenberg’. Eén van de projecten uit het winnende duurzaamheidsplan was het collectief inkopen van duurzame energie en/of het gezamenlijk opwekken van energie. Dat heeft geleid tot de energiecoöperatie Lutten Levert. Met Lutten Levert willen we duurzame zonne-energie opwekken voor de bewoners van Lutten en omstreken, naar behoefte van de gemeenschap. Mede omdat we van het gas af moeten, verwachten we steeds meer vraag naar elektriciteit. De elektriciteit lokaal opwekken is dan de allermooiste oplossing. Veel inwoners en ondernemers kunnen hiervan profiteren. De meer dan 100 inwoners van Lutten die investeren krijgen korting op de energiebelasting. Voor de realisatie van het park willen we daar waar mogelijk lokale ondernemers inzetten. We zijn enorm blij en vereerd dat wij als eerste binnen de gemeente Hardenberg een dergelijk zonnepark vanuit een maatschappelijk initiatief kunnen en mogen ontwikkelen. We hopen ook dat we met ons zonnepark andere kernen inspireren om iets dergelijks op te zetten.”

- Voorzitter Gerwin Veltink van de energiecoöperatie Lutten Levert

Eind 2018 gaf de gemeenteraad een ‘go’ voor het verder oppakken van dit project. Kort daarna vroeg Lutten Levert een omgevingsvergunning aan voor het realiseren van het zonnepark. De ontwerp-omgevingsvergunning lag tot en met 6 maart ter inzage.

Opbrengsten gaan naar inwoners
Het college van B&W heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het voornemen om de omgevingsvergunning aan de energiecoöperatie Lutten Levert te verlenen. Volgens het college van B&W voldoet het initiatief aan de randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld bij het beoordelen van initiatieven.

De bouw van het zonnepark levert een bijdrage aan de energiedoelstellingen. Om te zorgen dat het zonnepark goed in de omgeving past, is een ruimtelijk kwaliteitsplan met onder andere een brede meidoornhaag onderdeel van de omgevingsvergunning.

De opbrengsten van het zonnepark komen ten goede aan de lokale gemeenschap. Inwoners van Lutten en omstreken kunnen meedoen in het project en vijftien jaar lang profiteren van korting op de energiebelasting. Tien procent van de opbrengsten worden via Plaatselijk Belang Lutten geïnvesteerd in duurzaamheidsinitiatieven in het dorp. De bouw, het onderhoud en het beheer wordt waar mogelijk in samenwerking met lokale ondernemers uitgevoerd. Er is ook aandacht voor educatie, met presentaties op scholen, excursies naar het zonnepark en een informatiebord. De kennis en expertise die Lutten Levert opbouwt, is beschikbaar voor andere initiatiefnemers.

Omgevingsvergunning verleend
De gemeenteraad heeft het college van B&W in de raadsvergadering van 12 maart geadviseerd de omgevingsvergunning te verlenen. Dat is direct na de raadsvergadering gebeurd. Dat betekent dat de bouw van het zonnepark kan starten.

Wethouder Jan ten Kate (duurzaamheid) “Dit project is een schoolvoorbeeld van een project waarbij lokale betrokkenheid centraal staat en waarbij iedereen kan meeprofiteren. Lutten Levert maakt het ook voor inwoners van wie het dak niet geschikt is voor zonnepanelen mogelijk om een steentje bij te dragen aan onze duurzaamheidsdoelen en te besparen op de energierekening. Lutten Levert is van en voor het dorp. Onze complimenten aan de initiatiefnemers!”

 “We vinden het belangrijk dat een mooi project als dit zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. Lutten Levert vraagt voor de uitvoering bij het Rijk de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie aan. Dat kan alleen als er een omgevingsvergunning verleend is. Om te zorgen dat Lutten Levert deze subsidie nog dit voorjaar kan aanvragen, hebben we in nauw overleg met de gemeenteraad alles in het werk gesteld om de omgevingsvergunning zo snel als mogelijk te verlenen, uiteraard zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen.”

- Wethouder Martijn Breukelman (ruimtelijke ordening)

Luister Live

Nu en Straks

10:00-12:00
Music Memories
14:00-18:00
Sportradio
18:00-20:00
De Radioshow
20:00-21:00
Soulution
21:00-23:00
Dutch Blues Radio (H)

Luister onderweg met TuneIn