Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De gemeente Hardenberg is financieel gezond en investeert flink in de toekomst van de gemeente Hardenberg.

Dat blijkt uit de begroting voor 2019. De ambities voor de komende jaren zijn grotendeels in de begroting verwerkt. Het college trekt onder andere geld uit voor economie, duurzaamheid en maatschappelijke initiatieven.

Financieel beeld
De meerjarenbegroting die het college presenteert is structureel sluitend. In de komende jaren schrijft Hardenberg zwarte cijfers met een begrotingsoverschot dat oploopt tot bijna 85o.ooo euro in 2022. Dat komt onder andere doordat Hardenberg in 201.9 meer geld van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van allerlei taken. Ook de financiele afspraken rond het beeindigen van de samenwerking met buurgemeente Ommen in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg zijn in deze begroting verwerkt.

Nieuwe investeringen
Het college stelt vanaf 201.9 structureel geld beschikbaar voor nieuwe investeringen. Dit bedrag loopt de komende jaren op naar ruim 90o.ooo euro in 2022. Daarnaast wil het college jaarlijks geld beschikbaar stellen voor eenmalige nieuwe investeringen in de toekomst van Hardenberg. In 2019 gaat het om een bedrag van ruim 2,8 miljoen euro. Die financiele ruimte is er omdat de algemene reserve met 38 miljoen euro ruim boven de gewenste minimale omvang ligt. Na het beschikbaar stellen van een deel van de algemene reserve voor deze eenmalige nieuwe investeringen, houdt de gemeente nog voldoende geld over om eventuele financiele tekorten op te vangen.

"Gezonde financiële huishouding"
Wethouder Martijn Breukelman is verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente: "Dit college staat voor een gezonde financiële huishouding. Daar heeft iedereen baat bij. Deze begroting laat zien dat de gemeente Hardenberg financieel gezond is. In onze reserve zit voldoende geld om risico's te kunnen afdekken. Tegelijkertijd zien wij de nodige financiële ruimte om te investeren in onze gemeente. We gaan de komende jaren aan de slag met de ambities die we met elkaar hebben vastgelegd in het coalitieakkoord. Dat willen we zoveel mogelijk samen met onze inwoners doen en verbindingen leggen waar het kan. Met een eigen en nieuwe ambtelijke organisatie bouwen we verder aan de toekomst van Hardenberg".

Hondenbelasting verlaagd
De tarieven voor gemeentelijke belastingen worden met alleen het inflatiepercentage verhoogd. Een uitzondering geldt voor de hondenbelasting: die wordt de komende jaren steeds verder verlaagd. Martijn Breukelman: "Zoals we in het coalitieakkoord al hebben aangekondigd, willen we werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Ook hebben we afgesproken dat we willen zorgen voor een kostendekkend hondenbeleid. De opbrengsten van de hondenbelasting zijn nu hoger dan de uitgaven. Dat betekent dat we de hondenbelasting verlagen. Het tarief voor de eerste hond gaat in 201.9 met 5 euro omlaag het tarief voor de tweede hond wordt 7 euro lager. De komende jaren verlagen we de tarieven nog verder".

Sterke economie
Het college gaat de komende jaren aan de slag met het verder versterken van de regionale economie met uitvoering van het economisch programma, zodat de effecten in de periode 2025-2030 merkbaar zijn. Het economisch programma richt zich op de actielijnen economische kansen, human capital, positionering & samenwerking en profilering. Hiervoor trekt het college de komende vier jaar in totaal 1,3 miljoen euro uit.

Landbouw is een belangrijke economische sector. Tegelijkertijd heeft Hardenberg ook een rijke natuur. Het college heeft in 2019 aandacht voor de verbinding tussen landbouw en natuur. Ook hiervoor reserveert het college geld. Het college trekt tevens geld uit voor het plan om het gebied langs de Vecht bij Gramsbergen aantrekkelijker te maken en ruimte te bieden aan water en natuur.

Meedoen
Met behulp van het Fonds Maatschappelijke Initiatieven zijn de afgelopen jaren heel wat krachtige initiatieven vanuit de samenleving ondersteund. Het college wil inwoners die het heft in eigen hand nemen blijven ondersteunen en verdubbelt het Fonds de komende vier jaar naar 100.000 euro per jaar. Om ervoor te zorgen dat iedereen, ook mensen met een beperking, volwaardig kan meedoen in de Hardenbergse samenleving, trekt het college de komende vier jaar 80.000 euro uit voor een 'inclusieve samenleving'. Hiermee geeft Hardenberg mede invulling aan de titel 'Meest Toegankelijke Gemeente'.

Duurzaamheid en wonen
Duurzaamheid staat in 2019 hoog op de agenda. Het college wil invulling geven aan de ambitie om in 2030 30% van alle gebruikte energie duurzaam op te wekken. Daarnaast gaat het college in 2019 aan de slag met een nieuw meerjarenprogramma duurzaamheid. Daarin worden ook de gevolgen van het Klimaatakkoord verwerkt. Bij de bouw van nieuwe woningen is duurzaamheid een belangrijk thema. In de afgelopen jaren is flink gebouwd in de gemeente Hardenberg. Het college wil die lijn voortzetten om te blijven voldoen aan de grote vraag naar woningen in Hardenberg. Op basis van alle in het participatietraject verzamelde informatie wil het college de volgende stap zetten richting het maken van de Omgevingsvisie. Dat gebeurt zoveel mogelijk samen met inwoners.

Ambtelijke organisatie
Op 1januari 2019 start de gemeente Hardenberg met een eigen ambtelijke organisatie. Deze organisatie geeft mede vorm aan de ambities van het college. Daarnaast levert het Hardenbergse ambtelijk apparaat diensten aan buurgemeente Ommen. Voor het inrichten en ontwikkelen van deze organisatie is in de begroting geld gereserveerd.

Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de begroting op 30 oktober in de oriënterende ronde en 6 november in de raadsvergadering.