Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De gemeente Hardenberg heeft in 2017 ruim 10,8 miljoen euro overgehouden. Dat is 8,4 miljoen euro meer dan verwacht. Het hogere resultaat komt onder andere door goede grondverkopen. Wethouder Jannes Janssen: “We constateren dat het collegeprogramma nagenoeg helemaal is uitgevoerd en laten een financieel gezonde gemeente achter. Er is zelfs financiële ruimte om met nieuwe ambities aan de slag te gaan.”

Het overschot op de jaarrekening komt voor een deel doordat het grondbedrijf van de gemeente meer bouwgrond voor woningen en bedrijven verkocht dan verwacht. De gemeente is verplicht om bij positieve resultaten in het grondbedrijf tussentijdse winst bij te schrijven. Op aandringen van de accountant is in 2017 om deze reden € 4,6 miljoen tussentijdse winst genomen. Dit zorgt mede voor het hogere resultaat. In voorgaande jaren was de gemeente voorzichtiger met het tussentijds nemen van winsten uit grondverkopen. Daarnaast zijn er verschillende projecten die in 2017 niet geheel zijn uitgevoerd. Het college wil het beschikbare geld hiervoor in 2018 opnieuw beschikbaar stellen. Het gaat om een bedrag van 1,2 miljoen euro. Verder had de gemeente in 2017 enkele meevallers waardoor het resultaat hoger uitvalt dan verwacht.

Algemene reserve
Het college stelt de gemeenteraad voor het overschot op de jaarrekening toe te voegen aan de algemene reserve. Die groeit in 2017 naar 44,5 miljoen euro en is daarmee voldoende op orde. Een groot deel van de algemene reserve - namelijk ruim 33 miljoen euro - is bedoeld als financiële buffer voor risico’s en onzekerheden. Ook is de algemene reserve bedoeld om incidentele uitgaven of incidentele tekorten op te kunnen vangen. Zo ligt er al een beslag op deze reserve van 5 miljoen euro, voor onder andere de bijdrage van 1,2 miljoen euro voor het MFC in de Krim.

“Financieel gezonde gemeente”
Wethouder Jannes Janssen had de afgelopen jaren binnen het college van B&W financiën in portefeuille: “We constateren dat het collegeprogramma nagenoeg helemaal is uitgevoerd. Tegelijkertijd was het nodig om een omvangrijk bezuinigingsprogramma uit te voeren. Alle geplande bezuinigingen zijn uitgevoerd. We zijn behoedzaam geweest en hebben goed op de portemonnee gelet. Daar plukken we nu de vruchten van. Dit college laat een financieel gezonde gemeente achter met voldoende vet op de botten. Er is zelfs financiële ruimte om met nieuwe ambities aan de slag te gaan. Het is aan het nieuwe college en de nieuwe raad om daar invulling aan te geven.”

Het jaar 2017 was het laatste volledige begrotingsjaar binnen de afgelopen raads- en collegeperiode. In het jaarverslag blikken burgemeester en wethouders niet alleen terug op 2017, maar ook op de ambities uit het collegeprogramma ‘Behoedzaam vooruit!’.

Budgetten sociaal domein
In 2015 heeft het Rijk taken op het gebied van werk, inkomen, zorg en ondersteuning naar de gemeente overgeheveld. Voor de uitvoering van deze taken had de gemeente in 2017 een budget van rond de 42 miljoen euro. Het is de afgelopen jaren gelukt om deze nieuwe taken binnen de budgetten uit te kunnen voeren. In 2017 was er een beperkte overschrijding van het budget. Dit komt vooral doordat de kosten voor Jeugdzorg in 2017 hoger uitvielen. De uitgaven voor WMO vielen lager uit. Doordat het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt daalt, bleven de uitgaven voor bijstand in 2017 binnen de budgetten.

Onderwijs
In de afgelopen jaren is er veel geld uitgetrokken voor onderwijs. De huisvesting van basisscholen wordt verbeterd dankzij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. In 2017 zijn 4 scholen grondig gerenoveerd. De nieuwe basisschool De Fontein in Lutten is geopend. De aanbesteding voor de nieuwbouw van de Prof. Waterinkschool in Hardenberg en De Wegwijzer in Schuinesloot is in 2017 gestart.

Economie
Bij het versterken van de economie in de regio Hardenberg is veel aandacht voor de maakindustrie. Daarbij trekt de gemeente samen op met andere gemeenten binnen de Regio Zwolle en de Dutch Tech Zone. Tevens willen partijen ervoor zorgen dat opleidingen in de regio aansluiten op de arbeidsmarkt. Zo heeft Hardenberg sinds 2017 dankzij een samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen een opleiding HBO-Verpleegkunde. Verder wordt ingezet op innovaties in de landbouw. Om de vrijetijdseconomie verder te versterken, is in 2017 binnen het Vechtdal een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd. Met de uitvoering van actieplannen wordt samen met ondernemers gewerkt aan toekomstbestendige en vitale centra van Hardenberg en Dedemsvaart. De in 2017 vastgestelde detailhandelsstructuurvisie is een belangrijk onderdeel van de actieplannen.

Duurzame gemeente
Hardenberg is en blijft een duurzame gemeente. In de afgelopen periode is verkend welke mogelijkheden er zijn om minimaal 30% van het energieverbruik in de gemeente Hardenberg duurzaam op te wekken. In 2017 besloot de raad om diverse pilotprojecten op het gebied van zonne- en windenergie en restwarmte op te starten. Ook is een start gemaakt met de opgave om asbestdaken te saneren.

Sportboulevard
Met de opening van sporthal De Slag in 2017 is de Sportboulevard afgerond. Eerder al werden hier een nieuw zwembad, atletiekbaan en beachvolleybalcourt aangelegd.

Verkeer
Sinds 2017 wordt gewerkt aan het verkeersveiliger maken van de N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens. De weg wordt omgebouwd tot 100-kilometerweg met ongelijkvloerse kruisingen. Hiermee verbetert ook de doorstroming.

Rol samenleving
De gemeente kijkt steeds meer naar haar eigen veranderde rol in de samenleving. In 2017 zijn opnieuw stappen gezet om ondersteuning, bekostiging en verantwoording van sociale voorzieningen aan te laten sluiten op de vraag vanuit de samenleving. Ook is verkend of het mogelijk is om in Hardenberg een experiment rond het basisinkomen te starten. In 2017 konden inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun eigen straat, buurt of wijk. De gemeente gebruikt al deze input bij de op te stellen Omgevingsvisie.

Gemeenteraad
Het college van B&W heeft het jaarverslag en de jaarrekening aan de gemeenteraad aangeboden. Die bespreekt de jaarstukken in de oriënterende ronde van 22 mei en tijdens de raadsvergadering van 29 mei.